ศิริมงคลรับปีใหม่ 2560 ที่ โรงพิมพ์ ชสท.

5 มกราคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รับปีใหม่ 2560 ที่โรงพิมพ์ ชสท.เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กร และพนักงานทุกๆ โดยมีคณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีทำบุญและได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ณ โอกาสนี้ด้วย