สวัสดีปีใหม่ 2560
     5 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้ใหญ่
สวัสดีปีใหม่ขอพรจากท่านเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ขอพรจากท่านปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ขอพรจากท่านเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ขอพรจากท่าน วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ขอพรจากท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์