สกก.โพธาราม จก. ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย ของ ชสท.

12 ตุลาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด นำโดย นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ เลขานุการกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวม 36 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย และศูนย์ข้าวสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ไทย ของ ชสท. โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ชสท.ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น