ลองกอง คุณภาพดี ราคาถูก กิจกรรมกระจายสินค้าสหกรณ์

ลองกอง คุณภาพดี ราคาถูก กิจกรรมกระจายสินค้าสหกรณ์ 

เมื่อช่วงต้นเดือน ตุลาคม 2559 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดกิจกรรมกระจายสินค้าผลไม้จากเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรภาคใต้ "ลองกอง" จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด มาจัดจำหน่ายในราคา 3 กิโลกรัม 100 บาท ( 1 ลัง บรรจุ 10 ก.ก.) โดยได้ไปจัดจำหน่ายในหลายพื้นที่ด้วยกัน อาทิที่ กรมศุลกากร ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และ ด้านหน้าสำนักงานและ โรงพิมพ์ ชสท.

ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าจากสหกรณ์  และขอขอบคุณผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกเพื่อจัดจำหน่ายในส่วนงานราชการและเอกชน จุดจำหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศโดย น.อ.หญิงปาริชาต ปัญญายงค์ ผู้ควบคุมสถาบริการ ชพ.รสก.ทอ.ดม.1