คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 39

คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 39