บรรยาย เรื่อง "การตลาดพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์"

19 ก.ย.59 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดเดินทางมาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การตลาดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์"  ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP ที่โรงแรมเดอะไอเดิล เซิอร์วิส จัดโดย กองพัฒนาสสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริม