รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2559

ชสท. ได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับ “ดีเลิศ”

ชสท. ได้รับคะแนนการประเมินธรรมาภิบาล ร้อยละ 99 อยู่ในระดับดีมาก
และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์
ร้อยละ 98.96