พิธีแถลงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของขบวนการสหกรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย นันตา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของขบวนการสหกรณ์ (E-commerce) ระหว่างกระทรวงไอซีที กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

นอกจากนั้น ยังเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานตลาดเกษตรดิจิทัล ซึ่งเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสองกระทรวง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ถนนลูกหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ