ชสท. ฝึกอบรมพนักงานประจำปี 59 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.59 ณ อาคาร ชสท. ชั้น 4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานประจำปี พ.ศ.2559 หลักสูตร "รู้กฎหมาย รู้ระเบียบ เพิ่มศักยภาพงานสารบรรณ" ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

และวิทยากรและหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้ หัวข้อ "ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" บรรยายโดย นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ หัวข้อ"การปฎิบัติงานด้านงานสารบรรณยุคใหม่ในสำนักงาน" บรรยายโดย อาจารย์ขวัญณภัทร์สร พรพรหมยงสุข หัวหน้างานสารบรรณอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หัวข้อ "เป็นอยู่อย่างสหกรณ์" บรรยายโดย นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ และ หัวข้อ "กฎหมายในชีวิตประจำวัน" บรรยายโดย อ.ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

โดยการฝึกอบรมพนักงานนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีพนักงาน ชสท. เข้าอบรมทั้งหมด 7 ฝ่าย จำนวน 160 คน