สกก.หัวหิน จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ ร.ร.ไกลกังวล

สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จ.ประจวบคีรัขันธ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องและกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรัขันธ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรัขันธ์ เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนไกลกังวล ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนไกลกังวล จ.ประจวบคีรัขันธ์