การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตร" มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการพัฒนาเครือข่าย E-commerce ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสหกรณ์การเกษตร,กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทุกจังหวัดมาประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 250 คน ณ โรงแรมรอเยล กรุงเทพฯ