รศ.ดร.จุฑาทิพย์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยฯ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักสหกรณ์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่เดินทางมาเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย" และอุดหนุนสินค้าที่ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559