ชสก.สงขลา เปิด อาคารสำนักงานใหม่

ชสก.สงขลา จำกัด เปิดสำนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 .. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด  (ชสก.สงขลา) พร้อมด้วยนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. โดย ชสก.สงขลา จำกัด โดยมี นายประมวล ศรีมะฆะ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา ตลอดจนการสนับสนุนดูแลอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ชสก.สงขลา เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ที่สำคัญของประเทศไทย