"CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย"

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดกิจกรรม "CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้ขบวนการสหกรณ์เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความดีสู่สังคมและโรงเรียน สร้างความสามัคคี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ โรงเรียน วัดสีชมพู เขตหนองจอก และ โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เขตคลองสามวา โดยกิจกรรมนี้มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 สหกรณ์ คือ 1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 3. สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด 4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด  โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนละ 18 ทุน มอบกระปุกออมสินให้ทุกคนโรงเรียนละ 400 อัน พร้อมด้วยเลี้ยงอาหารกลาง