ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.อุทุมพรพิสัย จำกัด ครั้งที่ 47

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.อุทุมพรพิสัย จำกัด ครั้งที่ 47

25 มิ.ย.59  เวลา 09.00 น. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ร่วมการประชุม มีนายวนิตย์ อาจสาลี เป็นประธานกรรมการ โดยสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 8,086 คน มีความเข้มแข็งประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าหนึ่งในสามของประเทศไทย มีทุนดำเนินงาน 1,400 ล้านบาท โดยเป็นทุนภายในถึง 1,018 ล้านบาท (ร้อยละ78.5) ให้ความสุขแก่สมาชิกด้วยบริการครบวงจรและจัดสรรกำไรสุทธิคืนให้สมาชิกทุกรูปแบบ การประชุมเป็นไปด้วย