ประชุมคณะกรรมการฯ ชสท. ชุดที่ 39 ครั้งที่ 1/2559
ประชุมคณะกรรมการฯ ชสท. ชุดที่ 39 ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 ของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ในช่วงเช้าแล้ว ต่อจากนั้นช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 39 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ชสท. โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. พร้อมทั้งฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้