เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) และโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และครบรอบ 64 ปี ชสท.

30 พฤษภาคม 2559

ชสท. ทำพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย,

โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE)
และโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และครบรอบ 64 ปี ชสท.

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิธีการสหกรณ์ที่ไม่หวังผลกำไร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร ที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านการส่งเสริมการผลิต  จัดหาปัจจัยในการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้ และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม”

ดร. วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) และโครงการ
ข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งได้กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ในปี 2559 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ร่วมกับสหกรณ์ไทยทั้ง 7 ประเภท จัดกิจกรรมด้านสหกรณ์ขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะในวันนี้ทาง ชสท. ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพเดือนพฤษภาคม ได้เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) และโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อขบวนการสหกรณ์ จึงขอแสดงความชื่นชมและขอให้กำลังใจต่อคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการทำงานเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

ด้าน นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 64 ปี ชสท. ประกอบกับเป็นปีที่มีความสำคัญของขวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่ง ชสท. ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม โดยจัด “โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย”  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รวมทั้ง ศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องสหกรณ์ ทั้งในประเทศไทย และสหกรณ์ทั่วโลก แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้รู้จักสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ และการสื่อสารร่วมกับการศึกษาแบบสร้างสรรค์  ที่มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์นักสหกรณ์ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์  วิวัฒนาการของระบบสหกรณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ภายในศูนย์เรียนรู้จะมีการเผยแพร่เนื้อหาด้วยระบบมัลติมีเดีย  แผ่นพับ และเอกสารประจำศูนย์เรียนรู้  มีทีมงานที่จัดให้ความรู้ กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ได้อย่างครบวงจร

                 “โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์” (E-COMMERCE) เป็นอีกหนึ่งโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อให้บริการเปิดช่องทางการตลาดของสหกรณ์สมาชิก และ เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ
โดยไม่มุ่งเน้นกำไร เนื่องจากปัจจุบันการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีนวัตกรรมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในการมองหาเลือกซื้อสินค้า และราคารวมถึงการชำระเงินและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์การเกษตร ยังไม่มีการใช้ ระบบการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่ง ชสท. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงใช้ระยะ 1 ปีเต็มๆ ในการศึกษาถึงวิธีการพัฒนาระบบสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ เพื่อให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก และเครือข่ายสหกรณ์ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์ เพื่อสามารถก้าวเดินได้ในยุคดิจิตอล

                โดย ชสท. ได้เปิดรับสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ที่สามารถผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มาบรรจุใน ระบบ
E-COMMERCE ภายใต้ชื่อ Co-op Click”

                นอกจากนี้ ชสท. ได้สานต่อ “โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4” ภายใต้สโลแกน “ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร” ซึ่ง ชสท. ได้ริเริ่มโครงการข้าวแกงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบันจำนวน 3 รุ่น โดยส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จำหน่ายข้าวแกง ราคาเริ่มต้น 10 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการ และลดปัญหาค่าครองชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประชาชนในชุมชน ได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีในราคายุติธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลการเกษตร เพื่อให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เน้นการประหยัด เหมาะสมและเป็นธรรม

                การเปิดโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 จะเป็นการฉลองครบ 100 สาขา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย พร้อมกันนี้ ชสท. ได้วางเป้าหมายที่ขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

                นายศิริชัย ออสุวรรณ ได้กล่าวในช่วงสุดท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องในเครือข่ายสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย “โครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย”  “โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์” (E-COMMERCE) และ“โครงการข้าวแกงสหกรณ์”
ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เลขที่ 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป