ชสท.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ชสท.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
29 พ.ค.59 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิก จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ 
โดยก่อนเริ่มการประชุม ทีมงาน ชสท. ได้สร้างสีสันให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเองกับผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เสมือนการมาพบปะกันของครอบครัวสหกรณ์การเกษตร มีการร่วมสนุกเล่นเกมส์แจกของรางวัลสนับสนุนโดย บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด การประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดใหม่ ชุดที่ 39
โดยนายศิริชัย ออสุวรรณกล่าวว่า "..ชสท. ในปีนี้ยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมจากสหกรณ์สมาชิก และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันทำงานด้วยความสุข เพื่อให้บริการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และบังเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของเราตลอดไ"