คาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

            เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) นำโดย นางวนิดา รุ่มโรย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  จัดประชุมในโครงการเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมี นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมหารือ และเตรียมโครงการจัดคาราวานสินค้าสหกรณ์ 8 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วยเลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

            สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และขบวนการสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ “๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” โดยได้มีกำหนดการจัด 8 ครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ดังนี้

            ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ บริเวณวัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.

            ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2559 ณ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโภษา เขตคลองเตย กทม.

            ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ชุมชนเคหะฉลองกรุง โซน 2 เขตหนองจอก กทม.

            ครั้งที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ชุมชนนันวันเซ็น 1 เขตหนองจอก กทม.

            ครั้งที่ 5 วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ มัสยิดอัลยุซรอ ซอยมิสทีน ถนนเคหะร่มเกล้า เขต สะพานสูง กทม.

            ครั้งที่ 6 วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก                                                                        เขตบางกะปิ กทม. และหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง กทม.

            ครั้งที่ 7 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กทม.

            ครั้งที่ 8 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 7 เขตลาดกระบัง กทม.

            โดยขบวนรถบรรทุกขนสินค้าจำนวนมากมาจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค และะสินค้าอีกหลากหลายชนิดจาก ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. และจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยเลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลจำหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ อาทิข้าวชนิดต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำพริก น้ำปลา น้ำตาลทราย อาหารแห้งต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าว เป็นการแก้ปัญหาค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค เป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย