อาชีพที่ใช่ทางเดินที่ชอบ เมื่อจบเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

30 มีนาคม 2559 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมเป็นวิทยากร สัมนาทางวิชาการในหัวข้อ "อาชีพที่ใช่ทางเดินที่ชอบ เมื่อจบเศรษฐศาสตร์สหกรณ์" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน