ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 TJC
"T.J.C. ตราพระอาทิตย์" ...เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายไทย ACFT และ ฝ่ายญี่ปุ่น ZEN-NOH ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม