ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 12,13,14

ชสท. นำทัพมอบความรู้ ความสุข สร้างสามัคคี
โครงการฝึกอบรม “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
ในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

รุ่นที่ 12 13 14 ปี 2559

            ...คุณธรรมนำความคิดสร้างความรู้  เพื่อมุ่งสู่เส้นทางความก้าวหน้า สรรค์สร้างสิ่งดีงามด้วยปัญญา  ล้ำคุณค่าวิถีแห่งแดนแหลมทอง ...
นี่เป็นเนื้อร้องท่อนหนึ่งของบทเพลงในอัลบั้ม สหกรณ์การเกษตร สื่อความหมายได้ดีไม่น้อย เหมือนดังที่ ชสท. เองที่มุ่งมั่นตั้งใจจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง

            ชสท. ได้เรียนเชิญวิยากรเพื่อมามอบความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านกฎหมายที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้ ความรู้ด้านการบัญชี
การจัดทำงบดุล การวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางบัญชี ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สนับสนุนรางวัลในการร่วมเล่นกิจกรรมโดย
บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด  ในการเข้าร่วมฝึกอบรมทาง ชสท.ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ละรุ่นไม่ต่ำกว่า 300 คน รุ่นที่ 12, 13 และ14 

นายศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานกรรมการฯ ชสท.
วิทยากรบรรยาย 

อ.ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา
วิทยากรบรรยาย 

ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์
วิทยากรบรรยาย 

คุณปทุมวดี  มนต์คงธรรม
หน. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กทม.
วิทยากรบรรยาย 

นางสุรกัญญา ญาณลักษณ์
หน. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยาย 

นายมนุษชาธิป วรกาญจนานนท์
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลาวิทยากร

นายณัฐพล  นันทนาวัฒน์
วิทยากรบรรยาย 

นายพรหม  บุญมาช่วย
ประธานฯ ชสก. สุพรรณบุรี จำกัด
กล่าวรายงาน รุ่นที่ 12/2559

นายมนูญ  อยู่ดี
สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 12/2559

นายประภาส  งามสงวน
ประธานฯ ชสก. พิษณุโลก จำกัด
กล่าวรายงาน รุ่นที่ 13/2559

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 13/2559

นายปู  แตงอ่อน
ประธานฯ ชสก. สระบุรี จำกัด
กล่าวรายงาน รุ่นที่ 14/2559

นายจำนัล โคติวงศ์
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กล่าวเปิด รุ่นที่ 14/2559

รุ่นที่ 12/2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่  11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรม สองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก
สหกรณ์สมาชิกเขต 2 มี 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และราชบุรี 
รุ่นที่ 13/2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่  24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรม อมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก
สหกรณ์สมาชิกเขต 4 มี 8 จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุทัยธ่นี, สุโขทัย และเพชรบูรณ์ 

รุ่นที่ 14/2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี
มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสหกรณ์สมาชิกเขต 1 มี 9 จังหวัด คือจังหวัดกรุงเทพมหานคร, ชัยนาท, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี,
สิงห์บุรี, สระบุรี, สมุทรปราการ และอ่างทอง