ชสท.ขอเชิญชวนประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 2

โครงการ ประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 2
ชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท


>>> ชสท. ขอเชิญชวนสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกประเภท 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์์ 
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 2 
เพื่อร่วมฉลองในโอกาสการก่อตั้งสหกรณ์ครบ100 ปี ในประเทศไทย 
เป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
>>> ระยะเวลาการส่งผลงาน
1 มกราคม - 22 เมษายน 2559 รับสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวด
1 - 30 เมษายน 2559 คัดเลือกผลงานรอบแรก
3 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 
12 พฤษภาคม จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
30 พฤษภาคม 2559 เชิญผู้ชนะเลิศมาขับร้องในวันเปิดศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรฯ โทร.0 2561 4590-6 ต่อ 100