เปิดศูนย์สินค้าสหกรณ์การเกษตรโพธาราม

สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด (สกก.โพธาราม จำกัด) จัดพิธีเปิด ศูนย์สินค้าสหกรณ์การเกษตรโพธาราม โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. มาเป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 ในโอกาสนี้ นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานกรรมการ สกก.โพธาราม จำกัด กล่าวว่า “ศูนย์สินค้าสหกรณ์การเกษตรโพธาราม เปิดขึ้นเพื่อสร้างระบบการตลาดให้กับกลุ่มสมาชิกไปถึงผู้บริโภคโดยตรง และสหกรณ์ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ให้สมาชิกปลูกพืชออแกนิกส์ ตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก และขอขอบคุณท่านสมบัติ เมฆทรงกรด สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และทุกหน่วยงานที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ”