เริ่มแล้ว! โครงการอบมรม “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ปี 58-59

เริ่มแล้ว! โครงการอบมรม
“ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
ปี 58-59
            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. และทีมงาน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน" โดยได้เริ่มจัดการฝึกอบรม รุ่นที่ 10/2558 และรุ่นที่ 11/2559 ไปแล้ว และกำหนดการจัดอบรมขึ้นตามเขตต่าง ๆ จนถึงรุ่นที่ 18/2559  ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะจัดการฝึกอบรมรุ่นละ 1 ½ วัน ในวันแรกช่วงเช้า - เย็น จะเป็นภาคทฤษฎี ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เข้ารับการอบรม ส่วนช่วงค่ำ จะเป็นการสานสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิก วันที่สองจะเป็นการอบรมจากประสบการณ์จริงของนักสหกรณ์  เพื่อนำข้อมูลและแนวทางต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป สนับสนุนรางวัลในการร่วมเล่นกิจกรรมโดย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด  ในการเข้าร่วมฝึกอบรมทาง ชสท.ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรา และยินดีที่ได้พบพี่น้องชาวสหกรณ์การเกษตรทุกท่าน  โดยโครงการนี้เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องจาก รุ่นที่ 1 – 9 ในปี พ.ศ. 2557 – 2558 

นายศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานกรรมการฯ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 10, 11

อ.ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 10, 11

ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 11

คุณปทุมวดี  มนต์คงธรรม
หน. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 10, 11

นายมนุษชาธิป วรกาญจนานนท์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 10, 11

นายณัฐพล  นันทนาวัฒน์

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 10

ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 10/2558 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

            โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 10/2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

            ได้รับเกียรติจาก นายพีรพนธ์  กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
กล่าวรายงานโดย นายชัยชนะ  รัตนวงศ์ ประธานกรรมการ ชสก.ร้อยเอ็ด จำกัด วิทยากรประกอบด้วย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท., อาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา , คุณปทุมวดี  มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร, นายมนุษชาธิป วรกาญจนานนท์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา และนายณัฐพล  นันทนาวัฒน์  รุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสหกรณ์การเกษตร 8 จังหวัดในภาคอีสาน  จากจังหวัด ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย, เลย, สกลนคร, อุดรธานี และหนองบัวลำภู  โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 300 คน

ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 11/2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่

            โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 11/2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

            ได้รับเกียรติจาก คุณสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย นายบุญเลิศ  แสนหลวง ประธานกรรมการ ชสก.เชียงใหม่ จำกัด วิทยากรประกอบด้วย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท., อาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา, ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์, คุณปทุมวดี  มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร, นายมนุษชาธิป วรกาญจนานนท์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  รุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสหกรณ์การเกษตร 9 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน จากจังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, อุตรดิตถ์ และลำปาง โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 300 คน