ประชุมร่วม ACFT และ ZEN-NOH
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ประธานกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูง ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (ZEN-NOH) ที่เดินทางมาร่วมประชุมกับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยได้ข้อสรุปหลายประการที่จะเพิ่มความร่วมมือ สนับสนุนภารกิจของสององค์กร รวมทั้งการสนับสนุนกิจการของบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ณ ห้องประชุม ชสท. โดยจะมีการประชุมร่วมกันทุกๆ 1 - 2 เดือน