ชสท. เยี่ม สกก.เกษตรวิสัย
"สมาชิกสร้างสหกรณ์ สหกรณ์สร้างเครือข่าย เกษตรวิสัยสร้างสังคม" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ทีมงาน ชสท.เดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ซึ่งเป็นสุดยอดสหกรณ์การเกษตรแห่งเมืองร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ที่ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. อยากแนะนำให้ทุกท่านมาเยี่ยมชม เป็นเจ้าของแบรน "ข้าวเกิดบุญ" ที่มีลูกค้าขาประจำอยู่ทั่วประเทศ มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมดูแลสมาชิกครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ โดยกำหนดกลยุทธและปฏิบัติอย่างจริงจัง มีนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการสร้างไซโลเป่าเย็นขนาดหนึ่งหมื่นตัน ทำให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกมาเก็บไว้ในราคาที่สูงกว่า ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของสหกรณ์คือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล และการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ ขอขอบคุณท่านผู้จัดการบุญเกิด ภานนท์ รองผู้จัดการบุญล้อม อุดมพันธ์ พร้อมทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้