เรียนรู้กิจการด้านการสหกรณ์ กับ ชสท. และ TJC

            นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สสพ.2) พร้อมทีมงาน สสพ.2 นำคณะนักเรียนจำนวน 250 คน จาก 17 โรงเรียนของโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเรียนรู้กิจการด้านการสหกรณ์ของ บริษัท T J C (THAI JAPAN CO-OPERATIVE) ที่ศูนย์วิจัยบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และนายณรงค์วิทย์ ทศทิศรังสรรค์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรรยายสรุปและจัดสถานีเรียนรู้รวม 4 ฐาน คือ ... ชสท.(ความรู้ด้านการสหกรณ์) + หนอนน้อย (ความรู้ด้านแมลงศัตรูพืชและโรคพืช) + เจ๋งผุดๆ (ความรู้ด้านเคมีเกษตร) + Rice ... สาระ (ฝึกการดำนา) ... วันนี้นักเรียนทุกคนให้ความ  และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจการสหกรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งต่อไป สนใจ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาดำ ที่ศูนย์วิจัย บ.ทีเจซี จังหวัดสุพรรณบุรี