สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
30 ตุลาคม 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2558 มี 16 ระเบียบวาระการประชุม  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ  ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร