เดินหน้า "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย"

เดินหน้า "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย"

            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมเดินหน้าโครงการก่อสร้าง "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้หนึ่งร้อยปีสหกรณ์ไทย" ของ ชสท. โดยได้เรียนเชิญ ดร.อาบ นคะจัด นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2543 , ดร.ถวิล สุวรรณมณี บรรณาธิการข่าวอาวุโส สถานีวิทยุ ม.เกษตร ฯ , ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายการเงิน ม.เกษตร ฯ , ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ม.เกษตร ฯ เข้าร่วมประชุม และเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย” เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน ชสท. จะก่อสร้างให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2559 กำหนดการทำพิธีเปิดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559