โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร คุณปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงาน จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี จัดอบรมให้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐานของสหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 75 คน ในวันที่ 17 - 18 และ 20 พฤศจิกายน 2558 เอื้อเฟื้อสถานที่โดย ชสท. ณ ห้องประชุมชั้น 4