กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4 พฤษจิกายน 2558 ... กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เชิญประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ และแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ 2559 – 2560  ในการนี้มีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มี นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้