เดินหน้าศูนย์เรียนรู้ 100 ปี ประชุมครั้งที่ 2/58

            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมเดินหน้าโครงการก่อสร้าง "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้หนึ่งร้อยปีสหกรณ์ไทย" ของ ชสท. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน ชสท. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และจะก่อสร้างให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2559 กำหนดการทำพิธีเปิดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559