=สท. ต้อนรับสื่อมวลชน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ต้อนรับทีมงานสื่อมวลชนจากหลายสำนักที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนถึงสำนักงาน ชสท. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558