ร่วมหารือ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมด้วย นายประพจน์ ภู่ทองคำ ที่ปรึกษาโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ชสท. ร่วมหารือกับ คุณดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพกับสมาชิกทั้งสององค์กร เมื่อวันที่ 3 พฤษจิกายน 2558 ณ สำนักงาน ชสท.