คาราวะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 2 พฤษจิกายน 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำคณะผู้บริหาร ชสท. เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หลังจากนั้นก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์