ต้อนรับ อ.ศิริลักษณ์

            นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ให้การต้อนรับ อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้มาขอคำแนะนำเพื่อประกอบการทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "พัฒนาการและอนาคตภาพการศึกษาด้านสหกรณ์ในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อาคารสำนักงาน ชสท.