ชสท. ร่วมประชุม 100 สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ...ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยผู้นำชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 การสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2558  โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรม รูปแบบการจัดงาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ทุกเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันครบรอบหนึ่งร้อยปีสหกรณ์ไทย