สัมนาวิชาการ "สหกรณ์เป็นแรงขับ ยกระดับราคาสินค้าได้จริงหรือ"
14 ตุลาคม 2558 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับเชิญมาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ "ให้สหกรณ์เป็นแรงขับ ยกระดับราคาสินค้าได้จริงหรือ" จัดโดยคณะนิสิตปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับคณะวิทยากรอีกหลายท่านที่มาร่วมให้ความรู้