ชสท. สัญจรเยี่ยมสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่

ชสท. สัญจรเยี่ยมสหกรณ์สมาชิกในภาคเหนือ

     5 ตุลาคม 2558...."เตรียมพร้อมที่เชียงใหม่" ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพะเยา จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด พร้อมกันที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อออกปฏิบัติงานร่วมกัน

     6 ตุลาคม 2558 .. เยี่ยมสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด .. "ในประเทศไทยเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองได้เพียงร้อยละสิบ ต้องนำเข้าร้อยละเก้าสิบของการบริโภค แต่ทำไมถั่วเหลืองราคาตกต่ำ" คือประเด็นใหญ่ที่ร่วมหารือในครั้งนี้ 
6 ตุลาคม 2558 ... "เมื่อคู่ค้ากลายเป็นคู่แข่ง สหกรณ์ต้องปรับกลยุทธ บริหารเชิงรุก เข้าถึงสมาชิกและชุมชน" เวลา 11.00 น.เดินทางมาเยี่ยมและร่วมการประชุมกับท่านประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด 
6 ตุลาคม2558 ... เวลา 14.30 น.เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด ในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด สมาชิกจำนวนมากเป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง,ลีซอ,มูเซอ และที่สหกรณ์ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกด้วยครับ
6 ตุลาคม2558 ... เยี่ยม สหกรณ์โคนมเกษตรไชยปราการ จำกัด 
7 ตุลาคม 2558 ... มาเยี่ยมและร่วมการประชุม กับคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด 
7 ตุลาคม 2558 ... เดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด