คณะกรรมการชุดที่ 38
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และฝ่ายจัดกการ ชสท.