ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”

 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ”ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์” เพื่อพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ และราคายุติธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าของสหกรณ์อย่างยั่งยืน ชสท. ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งมีภารกิจในการดูแลส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรทั้งด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการให้องค์ความรู้ ในการบริหารจัดการ สวัสดิการ ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรสมาชิก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ชสท. จึงได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด เพื่อการกระจายสินค้า จากสหกรณ์ผู้ผลิตไปยังสมาชิกและประชาชนผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม

   “ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนักสหกรณ์แห่งชาติ โดยตระหนักดีว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก แต่ปัจจุบันเกษตรกรขาดอำนาจต่อรอง ถูกเอารัด เอาเปรียบจากผู้ซื้อ ทำให้เป็นหนี้ เป็นสิน จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้าว ทุกชนิด ทุกพันธุ์ ซึ่งมีการเพาะปลูก และมีการแปรรูปเป็นข้าวสารทั้งข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียว, ข้าวจ้าว และข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เพื่อนำมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ในสโลแกนว่า “อุดหนุนเกษตรกรไทย สุขใจทั้งผู้ให้ ผู้รับ” อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงสายพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ของประเทศไทย ประวัติความเป็นมา แหล่งที่มา วิถีชีวิตเกษตรกร ตลอดทั้งขบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งมาเป็นข้าวที่เราบริโภคกันทุกวันนี้