ประชุม คกก.ประจำ ก.ย.58

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน 2558 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มการประชุมได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้ นายสมชาย วิเศษรจนา กรรมการ ชสท. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 28 กันยายน