ชสท. ประชุมขยายความร่วมมือกับเครือข่าย สกก.ในภาคใต้

นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับ นายประมวล ศรีมาฆะ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด พร้อมด้วยรองประธานฯ กรรมการฯ ผู้จัดการ ฯ และนายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ นายชาย เศวตจินดา นักวิชาการมาตรฐานสินค้า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ชสท.