ด่วน! รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศ

เรื่อง    รับสมัครพนักงาน

          ด้วย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            1.  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

            2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ , คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, นิเทศศาสตร์, นิเทศศิลป์, สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            3. สามารถผลิตงานสื่อและการนำเสนอผลงาน ในการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft PowerPoint, Photoshop, Illustrator หรือระบบมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, จอฉายภาพนิ่ง เป็นต้น

            4. สามารถจัดเตรียม จัดเก็บ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

            5. มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

            6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

            7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

            8. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจ  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.co-opthai.com 
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ที่ E-mail = acft@co-opthai.com 
หรือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 79  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2561 4567 โทรสาร 0 2561 3327, 0 2941 1238 ในวันและเวลาราชการ  09.00 น. – 17.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิก)