ชสท. ต้อนรับ คณะผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11

ชสท. ต้อนรับ คณะผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. และประธานนักศึกษา หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 5” พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร ชสท.  ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11 และเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ จำนวน 50 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กรและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ เสร็จสิ้นการฟังบรรยายสรุปได้พาคณะผู้นำสหกรณ์ฯ เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  ณ อาคาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด