ประชุมใหญ่ สกก.วัดจันทร์
24 กรกฎาคม 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย