ชสท. ร่วมมอบรางวัล “โครงการเด็กไทยทำบัญชีสร้างความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”

            ชสท. ร่วมมอบรางวัลในโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ “โครงการเด็กไทยทำบัญชีสร้างความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ทำบัญชีรับจ่ายได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จำนวน 26 ทุน เป็นเงินจำนวน 38,000 บาท ในการนี้มี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชี เป็นประธานในพิธี จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

            โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนบันทึกบัญชีจนเป็นนิสัย สร้างแรงจูงใจในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง แขวงพระนคร กรุงเทพมหานคร