การประชุมร่วมของ ACFT, ZEN-NOH และ T.J.C.

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) หรือ ACFT พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมการประชุม กับ คณะผู้บริหารระดับสูง ของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (ZEN - NOH) นำโดย Mr.Shuji Yamazaki รองประธานกรรมการอาวุโส และ Mr.Tochiharu Oda รองประธานกรรมการฝ่ายปุ๋ยและเคมีเกษตร พร้อมกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จากการประชุมได้ข้อสรุปที่จะบังเกิดประโยชน์กับสหกรณ์การเกษตรของทั้งสองประเทศ สรุปข้อมูลโดยย่อดังนี้
          1.วิสัยทัศน์ (VISION) ของ ZEN-NOH เป็นองค์กรที่ให้บริการต่อสมาชิกโดยไม่มุ่งเน้นผลกำไร เป็นวิสัยทัศน์ที่เหมือนกับวิสัยทัศน์ของ ชสท. และสหกรณ์ไทย
          2. ZEN-NOH มีสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศป็นสมาชิก และให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ปัจจุบันจะเน้นการให้ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาดผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกไปถึงผู้บริโภคโดยตรง มีศูนย์วิเคราะห์ดิน จำนวน 23 ศูนย์
          3. ZEN-NOH รับฝากเงินจากสมาชิกให้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.8 ต่อปี (ธนาคารพาณิชย์ญี่ปุ่นให้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.3 ต่อปี ) และจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
            4. คนญี่ปุ่นบริโภคผลไม้รวมปีละ 8 ล้านตัน ผลิตเองในประเทศได้ 3 ล้านตัน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 5 ล้านตัน เป็นไปได้ที่ ชสท.จะส่งสินค้าไปขาย โดยจะต้องเน้นเรื่องของคุณภาพและราคา
            5. ZEN-NOH ทำธุรกิจ เคมีเกษตร, ธุรกิจปุ๋ย, ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร ธุรกิจซุปเปอร์มาเก๊ต (A - COOP) กระดาษและบรรจุภัณฑ์, ข้าว, พืชสวนพืชไร่, ปศุสัตว์, เชื้อเพลิง และได้ตั้งธนาคารสหกรณ์, บริษัทประกันภัย, โรงพิมพ์, บริษัททัวร์ เพื่อให้บริการสมาชิก 
            6. ZEN-NOH มีธุรกิจใหม่ล่าสุดคือ เปิดภัตตาคาร เนื่องจากต้องการให้ป็นช่องทางการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และพืชผักต่างๆของสมาชิก
            7. ผลประกอบการของ ZEN-NOH เฉพาะแผนกวัสดุการเกษตร คิดเป็นเงินไทยปีละประมาณ 235,000 ล้านบาท
            8. นอกจาก ZEN-NOH แล้วยังมีองค์กรสนับสนุนคือ ZEN-CHU (สันนิบาตสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น) มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร และประสานงานกับรัฐบาล และห้ามมิให้ทำธุรกิจ
            9. ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรจำนวน 703 สหกรณ์ (ญี่ปุ่นออกกฏหมายควบรวมมาจาก 11,000 สหกรณ์) เกือบทั้งหมดจะเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง มีพนักงานสหกรณ์ฯรวม 17,191 คน มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประเภทสามัญทั้งสิ้น 4,720,274 คน (เกษตรกรเกือบทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ) และมีสมาชิกที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรจำนวน 4,973,581 คน
            10. ผลผลิตทางการเกษตรที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ ต่อปีมีประมาณ 4,226 billion yen หรือประมาณ 1,183,280,ล้านบาท (คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 51 ของประเทศญี่ปุ่น)
            11. ZEN-NOH มีธนาคารสหกรณ์การเกษตร ชื่อ The Norinchukin Bank ปัจจุบันได้รับฝากเงินจากสหกรณ์ฯรวม 88 trillion yen หรือประมาณ 23,760,000 ล้านบาท และให้เงินกู้แก่สหกรณ์รวม 22 trillion yen หรือประมาณ 5,940,000,ล้านบาท 11. ZEN-NOH มีบริษัทประกันภัยชื่อ JA KYOSAIREN ให้บริการสมาชิกโดยรับประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย มีเงินเอาประกันรวมปีละ 158 trillion yen หรือประมาณ 42,660,000,ล้านบาท 
            12. สหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นรวมทุกแห่ง ได้กำไรสุทธิต่อปี จำนวน 173 trillion yen หรือประมาณ 46,700,ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
            13. ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่มีองค์กร JA Zenchu (สันนิบาตสหกรณ์การเกษตร) ทำหน้าที่ทางด้านวิชาการ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งการเชื่อมโยงสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
            14. นอกจากนั้นแล้ว ZEN-NOH ยังตั้งโรงพยาบาล เพื่อให้บริการแก่สมาชิกฯ มานานแล้วเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่เป็นเกาะจำนวนมากในอดีตสมาชิกสหกรณ์จึงมีความเดือดร้อนเมื่อยามเจ็บป่วย และยังมีธุรกิจหนังสือพิมพ์ หนังสือแม็กกาซีน รวมทั้งตั้งบริษัททัวร์ ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าการเกษตร ศูนย์วิเคราะห์ดินจำนวน 23 ศูนย์ ทั้งหมดนี้เพื่อให้บริการแก่สมาชิกทั้งสิ้น

ชสท. และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นหุ้นส่วนกันมายาวนาน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่รองประธานกรรมการ ZEN-NOH และผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางมาเยือน ชสท. โอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ ต่างประทับใจในการพบปะกันครั้งนี้