เปิดประชุมใหญฯ สกก.โพธาราม จก.

            16 มิถุนายน 2558 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ซึ่งมีนายสมชาย วิเศษรจนา เป็นประธานกรรมการ มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมพิธีได้แก่ท่านหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี,ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด (คุณสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ),ท่านเกษตรอำเภอ,ท่านที่ปรึกษาและผจก.สกก.ดอนตูมจำกัด,ผจก.ฝ่ายการตลาด บ.ที.เจ.ซี.จำกัด,กรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์พื้นที่ 2 นายสมชายวิเศษรจนา ประธานฯสกก.โพธาราม กล่าวรายงานว่าปีนี้ทางสหกรณ์มีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาทเศษ และสหกรณ์ได้ทำโครงการต่างๆเพื่อสมาชิกเช่น โครงการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า,โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ - การเลี้ยงไก้ไข่ - เลี้ยงหมูหลุม,โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโครงการข้าวแกงสหกรณ์ เป็นต้น ทำให้สมาชิกมีรายได้สูงขึ้น และลดค่าครองชีพลง นายศิริชัยได้แสดงความยินดีกับสมาชิก และคณะกรรมการฯสกก.โพธาราม มา ณ โอกาสนี้